وصول چک‌های برگشتی باید از سه طریق مرجع کیفری، مرجع حقوقی و مرجع ثبتی پیگیری شوند که هر کدام از این ۳ مرجع مزایا و معایبی دارند و تمامی آن‌ها در مقاله بررسی شده‌اند.

باتوجه به شرایط هر چک، مراجع مختلفی پیشنهاد می‌شود.

اگر چک شما وعده‌دار، تضمینی، بدون تاریخ و امضا باشد و یا با واسطه به شما رسیده باشد احتمالا روند وصول آن دشوارتر از روال عادی است.